หลักสูตรปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ABAC School of Biotechnology

 

Biotechnology (BS)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรคืออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีเงินจำนวนมหาศาลถูกใช้เพื่อจ้างบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาหารที่วางขายในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายถูกคิดค้นและประยุกต์โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร ฉะนั้น นักศึกษาที่จบ การศึกษาแขนงนี้จึงมีงานรองรับมากมายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรหน่วยงานของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อให้คุณไปบุกเบิกและพัฒนา
ต่อไป

นักศึกษาที่เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ถูกออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เพราะคณะเราเป็นคณะที่เปิดสอนเป็นห้อง เรียนกลุ่มเล็กๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้โดยการลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเองจริงๆ หลักสูตรปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจได้อย่างหลากหลาย และมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นมืออาชีพในสาขาที่ตนอยากเป็น

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

คุณชอบที่จะลองชิมอาหารชนิดแปลกๆใหม่ๆหรือไม่ คุณสนใจในความตื่นเต้น ท้าทายในอาชีพที่จะมีโอกาสได้ทำงานโดยใช้ความรู้ระดับมืออาชีพ เดินทางท่องเที่ยวไปทุกซอกทุกมุมของโลก เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นในการทำให้สุขภาพของประชากรของโลกดี ขึ้นโดยใช้หลักการทางโภชนาการหรือไม่ คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แก่โลกมากกว่าการเป็นผู้รับแต่ผลประโยชน์หรือไม่ คุณชอบวิทยาศาสตร์หรือไม่ ถ้าคำตอบทั้งหมดคือใช่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคืออะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่อย่างแน่นอน คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะของ คุณหรือไม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคือคำตอบทั้งหมด เทคโนโลยีการอาหารคือ การนำความหลากหลายของสาขาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรม โภชนาการ และวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและคิดค้นขั้นตอนใหม่ๆที่จะผลิตอาหารที่มีความ ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์การอาหารยังเป็นผู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิต การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การประเมินคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้อาหารในทางก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด นักวิทยาศาสตร์การอาหารจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆโดยการทำให้วัตถุดิบ ทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ประสิทธิภาพ การผลิต คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของสังคม เทคโนโลยีการอาหารคือวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)

การสำรวจประชากรของโลกพบว่าขณะนี้โลกมีประชากร 6.5 พันล้านคน และคาดว่าใน 40 ปีข้างหน้านี้ โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านคน คุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าโลกจะทำอย่างไรในการผลิตอาหารที่จะใช้เลี้ยงประชากรอีกหนึ่งพัน ล้านคนที่เพิ่มขึ้น ทั้งๆที่พื้นที่เพาะปลูกของโลกที่จะได้มาซึ่งอาหารก็หดน้อยลงทุกปี คำตอบก็คือความรู้ที่นักวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรกำลังศึกษาค้นคว้าและ พัฒนาอยู่นี้จะทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้หมดไป ขอบเขตของการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรนี้ รวมถึงการศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นถึงการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของพืช สัตว์ หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ เครื่องมือสำคัญที่จะถูกใช้เพิ่ม ผลผลิตในอนาคตก็คือ การตัดต่อยีนส์ หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า พันธุวิศวกรรมนั่นเอง

การพัฒนา พันธุ์พืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและมีคุณลักษณะตามที่เรา ต้องการเป็นความใฝ่ฝันของเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ และจะยังเป็นเป้าหมายและความหวังสำคัญของเกษตรกรไปอีกนาน ฉะนั้นการเรียนรู้การใช้วิทยาการในสาขานี้ จะเป็นเครื่องมือ สำคัญและเป็นหลักประกันในการผลิตอาหารให้พอเพียงกับประชากรที่เพิ่มขึ้นและ มีอายุยืนยาวขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความรู้สาขานี้ยังจะช่วยให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการเร่งเพิ่ม ผลผลิตของเกษตรกรอีกด้วย

end faq

 

ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Montfort del Rosario School of Architecture and Design

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)
-สาขาวิชาออกแบบภายใน
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยแนวความคิดที่ว่า “การศึกษาทางสถาปัตยกรรมต้อง สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์”

ดังนั้น ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นแบบต่อเนื่อง 5 ปี นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ทั้งหมด 165 หน่วยกิต โดยทั้ง 2 หลักสูตร นักศึกษาจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา (Learning by Advising) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

เพื่อทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ ทันสมัย จัดสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก ปฏิบัติงานต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการออกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ ห้องสำหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สำหรับคณาจารย์ที่มาสอนนั้น ทางคณะได้จัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษา ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงสามารถใช้ความรู้ทางด้าน สถาปัตยกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly)

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปทำงานต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรม อาทิเช่น สถาปนิกออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และเป็นสถาปนิกในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านกระบวนความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ภายในสูงสุด โดยผ่านการกลั่นกรองทางด้านความคิดในการออกแบบและประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน ที่ปรึกษาบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร หน่วยงานของรัฐต่างๆ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)

มุ่งเน้นการฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ประโยชน์ใช้สอย ปัจจัยมนุษย์ และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะไปพร้อมกันด้วย สามารถบูรณาการศิลปะการออกแบบภายใน ผนวกเข้ากับ ทักษะทางด้านธุรกิจสำหรับที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับ การก้าวไปสู่การค้าสากลในระดับภูมิภาค (AEC)บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถทำงานอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบภายในทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและบริษัทเอกชน ผู้ประสานงานโครงการออกแบบภายใน ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบภายใน ผู้สร้างกระแสนิยม หรืออัตลักษณ์ เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มี ความปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้สอยและมีความสุนทรีย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการรักษา สภาพแวดล้อม ซึ่งจะได้จากการสร้างนักออกแบบที่มีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต ความสวยงาม ความเข้าใจของค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความต้องการทางการตลาด ดังนั้นหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการออกแบบ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน นักออกแบบการบริการ นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นักออกแบบดิจิตอลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด นักออกแบบนิทรรศการและประสบการณ์ผู้ใช้ และผู้ประกอบการด้านการออกแบบ เป็นต้น

end faq

 

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะศิลปศาสตร์

ABAC School of Arts

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Arts (BA)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า

ยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจที่ทำให้ความคล่องตัว ในการดำเนินการทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประสบผลสำเร็จมากที่สุด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษา ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจดีจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสและศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบันที่ ต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งภาษา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการ เรียนการสอนจึงได้ผนวกเอาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพสูงสุดของสังคม องค์กรประเทศ หรือการบริหารจัดการธุรกิจส่วนตัว

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จะสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจส่วนตัว การเข้าร่วมงานในองค์กรสำคัญต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกับสถาบันการศึกษานานาชาติทั่วโลก 

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร และการดำเนินงานทางธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การพูดในที่ ชุมชน การเขียนทั้งด้านการรายงาน การวิจัยทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณภาพของประชาคมโลกต่อไป

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (Business French)

ภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นภาษาสากล ภาษาราชการที่มีผู้ใช้มากกว่า 130 ล้านคนทั่วโลก เป็นภาษาหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติและองค์การ ระหว่างประเทศใช้เป็นภาษาทางการฑูต นอกจากนี้ ยังเป็นภาษาที่สืบทอดวัฒนธรรมเก่าแก่ของทวีปยุโรปอีกด้วย การเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับความเชี่ยวชาญทางภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการ ดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่งดงาม การท่องเที่ยว การโรงแรม แฟชั่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจได้มุ่งเน้น ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเอก) ภาษาอังกฤษ (ภาษาสื่อสารในการเรียนการสอน) และความรู้ด้านธุรกิจ โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะไป ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเข้าศึกษาที่ School of Management Universite Catholique de Lille หรือ Ecole Superieure de Commerce International เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)

ภาษาจีนเป็นภาษาที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานนับพันๆปี และในโลกปัจจุบันประเทศจีนนับว่าเป็น “มังกร ในโลกธุรกิจ” ดังนั้น การสามารถเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต วิธีการคิด และการทำธุรกิจแบบจีน จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็น ไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากจะเรียนรู้ภาษาจีนและการบริหารจัดการธุรกิจแล้ว ในหลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารด้าน ธุรกิจ เช่น หลักการตลาด หลักการจัดการเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาค หลักการบัญชี เป็นต้น หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาเอก และภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ดังนั้น นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษา อังกฤษในการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศจีน โดยจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถของนักการศึกษา เช่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน และการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ท่องเที่ยว เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)

ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศแพร่ขยายขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจแก่นักศึกษาโดยการร่วมงาน “Business Japanese Day” Home-Stay ที่ประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Sacred Heart กรุงโตเกียว และโปรแกรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยริวโคขุ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า (Chinese for Economy and Trade)

จากการที่เศรษฐกิจของจีนได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนในภาคธุรกิจเติบโตขึ้น เป็นลำดับ เพื่อสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษควบคู่กัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือร่วมกันจัดทำหลักสูตรภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า ขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร และทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก การประสาทปริญญาบัตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Vincent Mary School of Engineering
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Engineering (B. Eng.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

ใน ประเทศที่พัฒนาแล้วอาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างๆของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิศวกรต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการเข้าด้วยกัน รวมถึงต้องมีการค้นคว้าและวิจัย เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่อาชีพ วิศวกร จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติโดยรวมทั้งแง่ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆทางด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อการให้คณาจารย์และ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือทฤษฎีความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการผลิตผลงานต่างๆทางวิชาการ อาทิเช่น การสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ร่วมเข้าแข่งขัน “Robocup Thailand Championship” การออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง การวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบวางแผนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าร์ เป็นต้น ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Engineering)

การผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การประยุกต์การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ผนวกกับการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ทันสมัย ซึ่งในหลักสูตรการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานต่างๆ การออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และสถานที่ต่างๆ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงาน ของ ระบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและควบคุม อุปกรณ์ภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์ทางพอร์ทอนุกรมและพอร์ทขนาน การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ การพัฒนา ซอฟท์แวร์ส่งข้อมูลผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย อยู่เสมอ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบและวิเคราะห์ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ วิศวกรออกแบบและจัดการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต วิศวกรออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การต่างๆ วิศวกรวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงานต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ (Telecommunication and Electronics Engineering)

ระบบโทรคมนาคมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันแม้อยู่คนละฟากของโลกได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม อาทิเช่น ระบบโครงข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอลในระบบ ISDN, SDH และATM การออกแบบสายอากาศแบบต่างๆ การออกแบบระบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย (ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าร์ ระบบดาวเทียม ระบบ ไมโครเวฟ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย) รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เน้นการลงมือปฏิบัติการจริงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานใน ตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบติดตั้งระบบโทรคมนาคมและสายสัญญาณ วิศวกรรมระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรต่างๆ วิศวกรออกแบบและวางแผนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าร์ รวมถึงวิศวกรที่ควบคุมการทำงานของดาวเทียม เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronis Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้วยระบบ Computer และระบบ Electronics รวมถึงการประยุกต์ใช้ Sensors ประเภท ต่างๆ เพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กรชั้นนำได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบ และควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานด้านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการผลิตโดยอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกล Electronics และระบบ Computer เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ( Aeronautic Engineering)

ดูข้อมูลได้ที่นี่

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vincent Mary School of Science and Technology

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Science and Technology (BS)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การแข่งขันกับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ประเทศชาติสามารถต่อสู้แข่งขันกับนานาประเทศได้ การพัฒนาดังกล่าวคงเป็นเรื่องยากลำบาก ถ้าขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถทางด้านนี้ ด้วยปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในสาขาวิชาต่างๆออกไปเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง”

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนและผลักดันการวิจัย ค้นคว้ามาโดยตลอด อาทิเช่น ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เน็ตโลก ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 9 ของสมาคม การได้รับเป็นผู้แทนของหลักสูตร Cisco แห่งแรกในเอเชีย อีกทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้มี การปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ จึงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ดังนั้น ในแต่ละปีการศึกษา จะมีคณาจารย์และนักศึกษาจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำของต่างประเทศโดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคการ ศึกษา ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจที่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เน้นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสิทธิภาพของโปรแกรมต่างๆ ภาษาโปรแกรม การออกแบบซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ ต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ หลักการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบต่างๆ ระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆทางคอมพิวเตอร์ (ระบบปัญญาประดิษฐ์และหลักการ โปรแกรมเชิงวัตถุ) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และวิศวกรซอฟท์แวร์ นักวิเคราะห์ นักออกแบบและ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการหน่วยงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ นักวิจัย ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (Information Technology)

หลักสูตรเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้งานในการ เก็บและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องมีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ศึกษาการออกแบบระบบข้อมูล การเชื่อมโยงระบบข้อมูล การใช้ และการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานต่างๆในองค์กรมากที่สุด

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Communication and Computer Network Technology)

หลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตบัญฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สาย ระบบโทรศัพท์ไร้สาย และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Internet of Things (IoT) นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนจากชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ และการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาในบริษัทหรือองค์กรด้านการสื่อสารอีกด้วย

end faq

 

 

 


วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 


ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

 

 

Loading...
Loading...