หลักสูตรปริญญาตรี
Close

หลักสูตรปริญญาตรี

Undergraduate Programs

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดสอน ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Martin de Tours School of Management and Economics
  • สาขาวิชาการตลาด -Marketing (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการ - การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจ -Management Leadership and Entrepreneurship (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการเงิน -Finance (B.B.A.)   
  • สาขาวิชาการบัญชี -Accounting (B.B.A.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -Management Information Systems (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ -Hospitality and Tourism Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -International Business Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -Real Estate (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ -Industrial Management and Logistics (B.B.A.) 
  • สาขาวิชาการประกันภัย -Insurance (B.B.A.)
 
 
คณะศิลปศาสตร์ ABAC School of Arts
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -Business English (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -Business French (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ -Business Chinese (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -Business Japanese (B.A.)
คณะพยาบาลศาสตร์ ABAC School of Nursing Science (B.N.S.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vincent Mary School of Science and Technology 
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -Computer Science (B.S.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -Information Technology (B.S.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Vincent Mary School of Engineering 
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -Electrical  Engineering (B. Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -Computer Engineering (B. Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -Mechatronics Engineering (B. Eng.)
  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Commercial Pilot License (CPL)
  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน  -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Aircraft Maintenance Engineering
คณะนิเทศศาสตร์ Albert Laurence School of  Communication Arts 
  • สาขาวิชาการโฆษณา - Advertising (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ -Public Relations (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล -Digital Media Communication (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการแสดง - Live Event Creation and Management (B. Com. Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์- -Visual Communication Design (B.F.A.)
  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์- -Computer Generated Imagery (B.F.A)

คณะนิติศาสตร์ ABAC School of Law (LL.B.)

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ABAC School of Biotechnology 
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -Food Technology (B.S.)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -Agro-Industry (B.S.)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ( Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Montfort del Rosario School of Architecture and Design
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์- Architecture (B. Arch.) -5 years
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -Interior Architecture (B. Arch.) -5 years
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน- Interior Design (B.F.A.)-4 years
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ -Product Design (B.F.A.)-4 years
คณะดนตรี ABAC School of Music
  • สาขาวิชาธุรกิจดนตรี -Music Business (B.A.)
  • สาขาวิชาการแสดงดนตรี -Music Performance (B.M)

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...