ปฏิทินการรับสมัคร ปริญญาตรี

รับตรงเอแบค ปี 61 รอบล่าสุด

กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่  1/2561 (August 2018)
รายการ
วัน/เดือน/ปี
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง 16 ตุลาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง 16 ตุลาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561
ทดสอบวัดระดับความรู้ วันที่ยื่นใบสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์ (นิเทศศาสตร์, ดนตรี, พยาบาลศาสตร์) 22 มีนาคม 2561​ (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง )
ปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม 24 มีนาคม 2561
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาที่สมัคร)
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561​
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 6 สิงหาคม 2561​

 

ตารางสอบวิชาเฉพาะ
คณะ/สาขาวิชา
วิชา
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
คณะดนตรี **

-ทฤษฏีทางดนตรี

-ปฏิบัติทางดนตรี

22  มีนาคม 2561
08.30 - 17.00 น.
ชั้น 25 ตึก Cathedral of Learning 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

คณะนิเทศศาสตร์ *

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

-วาดเส้น (Drawing)

22  มีนาคม 2561
08.30 - 12.00 น.
ห้อง SR101 อาคาร St. Raphael’s Hall​
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ​
-การออกแบบ (Design)
13.00 - 17.00 น.

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
-ความถนัดทางนิเทศศาสตร์ 22  มีนาคม 2561 08.30 - 10.00 น.

ห้อง SM510 อาคาร St. Michael’s Hall​
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ -วิชาเฉพาะทางวิชาชีพ 22  มีนาคม 2561 08.30 - 10.00 น.  

ห้อง Seminar และ D45

          อาคาร De Montfort วิทยาเขตหัวหมาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ * -ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
สอบ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
08.30 - 16.00 น.
Admissions Center
ทั้ง 2 วิทยาเขต

 

ตารางสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในคณะ/สาขาวิชาต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่ตามตารางนี้
คณะ/สาขาวิชา
วัน / เดือน /ปี
เวลา
สถานที่
คณะดนตรี ** 22 มีนาคม 2561 09:00-17:00 น.
ชั้น 25 ตึก Cathedral of Learning 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

คณะนิเทศศาสตร์ *

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

22  มีนาคม 2561
17.00 - 18.00 น.
ห้อง SR101 อาคาร St. Raphael’s Hall​
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ​

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
22  มีนาคม 2561 13.00-15.00 น.

ห้อง SM510 อาคาร St. Michael’s Hall​
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์

(ยื่นผลตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22  มีนาคม 2561  13.00 - 16.00 น.

ห้อง Seminar และ D45

          อาคาร De Montfort วิทยาเขตหัวหมาก

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลล่าสุด: 19 ต.ค. 2561 เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ:
1.  *     เตรียมดินสอ EE, 6B หรือ ปากกาดำ ยางลบ สีตามถนัด อุปกรณ์สำหรับการระบายสี และกระดานรองเขียน


      **  แจ้งประเภทเครื่องดนเตรีที่จะใช้ทำการสอบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัคร โดยจะจัดสอบที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ห้อง Audition อาคาร Cathedral of Learning ชั้นที่ 25

 


2. ผลการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ หรือติดตามประกาศผ่านเว็ป admissions 
3. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะที่สอบวิชาเฉพาะ (คณะนิเทศศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์/ สถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะดนตรี) ต้องเลือกคณะอันดับ 2 ในใบสมัครเข้าศึกษาด้วย ในกรณีสอบไม่ผ่านในคณะดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ผู้สมัครได้ศึกษาในคณะอันดับที่สองดังกล่าวทันที หรือ ผู้สมัครยังยืนยันที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะที่เลือกอันดับที่หนึ่ง อยู่ ยังสามารถซื้อใบสมัครและทำการทดสอบใหม่ได้ในช่วงเวลาของการรับสมัครของคณะ ดังกล่าว

 

ดูรายละเอียดรับสมัครรอบอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-719-1919 หรือ 02-723-2323

กำหนดการรับตรง ปี 60-61 (รอบอื่นๆ)

 

Admissions Schedule for Undergraduate  Programs

Academic Year 2017

January 2018

(Accepting students for entry to all schools except;  Nursing Science, Communication Arts, and Music)

Semester 2/2017: January 2018
Application forms Available October 9 - December 24, 2017
Placement Test & Results On Application Date 
Registration Period January 4-5, 2018
Instruction Begins January 8, 2018

 

Academic Year 2018

August 2018

Semester 1/2018 : August 2018  (March Applications)
Application forms Available October 16, 2017 - March 20, 2018
Placement Test & Results On Application Date
Special Test March 22, 2018  (Nursing Science, Communication Arts, and Music)
Induction Programs / Intensive Course Registration March 24, 2018
Intensive Courses March 26, 2018 -  May 30, 2018
Registration Period July 31, 2018 - August 3, 2018
Instruction Begins  August 6, 2018


October 2018

(Accepting students for entry to all schools except; Architecture, Nursing Science, Communication Arts, and Music)

Semester 1/2018: October 2018
Application forms Available  August 27 - September 28, 2018
Placement Test & Results On Application Date
Orientation / Registration  October 6, 2018
Instruction Begins October 8, 2018

 

Semester 2/2018: January 2019
Application forms Available  October  8 -  November 6, 2018
Placement Test & Results On Application Date
Special Test  November 8, 2018 (Nursing Science, Communication Arts, and Music)
Induction Programs / Intensive Course Registration November 10, 2018
Intensive Courses November 12, 2018 - December 12, 2018
Registration Period January 3-4, 2019
Instruction Begins  January 7, 2019

Loading...
Loading...