รับตรงเอแบค ปี 60 รอบล่าสุด
Close

รับตรงเอแบค ปี 60 รอบล่าสุด

กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  

รอบ ตุลาคม 2560 (รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ หรือ เทียบเท่า)

รับทุกคณะ ยกเว้น คณะนิเทศศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรศาสตร์

กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่  1/2560 (October 2017) รอบที่สอง จำนวนจำกัด
รายการ
วัน/เดือน/ปี
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง สมัครได้แล้ววันนี้ 
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง  สมัครได้แล้ววันนี้ 
ทดสอบวัดระดับความรู้ วันที่ยื่นใบสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์ (ดนตรี, พยาบาลศาสตร์) 22 ก.ย. 2560 (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง )
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนตุลาคม) 29 ก.ย. 2560
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนตุลาคม) 4 ต.ค. 2560

 

ตารางสอบวิชาเฉพาะ
คณะ/สาขาวิชา
วิชา
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
คณะดนตรี

-ทฤษฏีทางดนตรี

-ปฏิบัติทางดนตรี

22 ก.ย. 2560​
09.00 - 11.00 น.
ชั้น 25 ตึก Cathedral of Learning 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
คณะพยาบาลศาสตร์ -วิชาเฉพาะทางวิชาชีพ 22 ก.ย. 2560​ 09.00 - 11.00 น.    ห้อง Admissions (ตึก P)            วิทยาเขตหัวหมาก

 

ตารางสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในคณะ/สาขาวิชาต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่ตามตารางนี้
คณะ/สาขาวิชา
วัน / เดือน /ปี
เวลา
สถานที่

คณะพยาบาลศาสตร์

(ยื่นผลตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

22 ก.ย. 60​   13.00 - 16.00 น.  ห้อง Admissions (ตึก P)    
วิทยาเขตหัวหมาก

 

ภาคเรียนที่  2  รอบเดือน  มกราคม 2561

รับทุกคณะ​

กำหนดการรับตรง ภาคการศึกษาที่  2/2560 (January 2018)
รายการ
วัน/เดือน/ปี
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อด้วยตนเอง สมัครได้แล้ววันนี้ 
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง  สมัครได้แล้ววันนี้ 
ทดสอบวัดระดับความรู้ วันที่ยื่นใบสมัคร
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ/สอบสัมภาษณ์ (นิเทศศาสตร์, ดนตรี, พยาบาลศาสตร์) 14 พ.ย. 60 (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง )
ปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม 16 พ.ย. 60 
เรียนหลักสูตรแบบเข้ม 20 พ.ย. ​ 60 - 22 ธ.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 4-5 ม.ค. 61
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 8 ม.ค. 61​

 

ตารางสอบวิชาเฉพาะ
คณะ/สาขาวิชา
วิชา
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
คณะดนตรี

-ทฤษฏีทางดนตรี

-ปฏิบัติทางดนตรี

14 พ.ย. 60
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 25 ตึก Cathedral of Learning 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

-วาดเส้น (Drawing)

14 พ.ย. 60
09.00 - 12.00 น.
ห้อง  SR101 
 ตึก SR
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
-การออกแบบ (Design)
13.00 - 17.00 น.

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
-ความถนัดทางนิเทศศาสตร์ 14 พ.ย. 60  09.00 - 11.00 น.

ห้อง  SR101 
ตึก SR
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ -วิชาเฉพาะทางวิชาชีพ 14 พ.ย. 60  09.00 - 11.00 น.  ห้อง Admissions ตึก P       วิทยาเขตหัวหมาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
สอบ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
09.00 - 16.00 น.
Admissions Center
ทั้ง 2 วิทยาเขต

 

ตารางสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในคณะ/สาขาวิชาต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่ตามตารางนี้
คณะ/สาขาวิชา
วัน / เดือน /ปี
เวลา
สถานที่

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์

14 พ.ย. 60  
17.00 - 18.00 น.
ห้อง  SR101 
ตึก SR
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะนิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาการโฆษณา

-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
14 พ.ย. 60  13.00-15.00 น.

ห้อง  SR101 
ตึก SR
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์

(ยื่นผลตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

14 พ.ย. 60   13.00 - 16.00 น. M42-M44     วิทยาเขตหัวหมาก

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลล่าสุด: 29 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น.

 

หมายเหตุ:
1. ผลการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ หรือติดตามประกาศผ่านเว็ป admissions 
2. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะที่สอบวิชาเฉพาะ (คณะนิเทศศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์/ สถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะดนตรี) ต้องเลือกคณะอันดับ 2 ในใบสมัครเข้าศึกษาด้วย ในกรณีสอบไม่ผ่านในคณะดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ผู้สมัครได้ศึกษาในคณะอันดับที่สองดังกล่าวทันที หรือ ผู้สมัครยังยืนยันที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะที่เลือกอันดับที่หนึ่ง อยู่ ยังสามารถซื้อใบสมัครและทำการทดสอบใหม่ได้ในช่วงเวลาของการรับสมัครของคณะ ดังกล่าว

ดูรายละเอียดรับสมัครรอบอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-719-1919 หรือ 02-723-2323

Loading...
Loading...