ผู้สมัครใหม่
Close

ผู้สมัครใหม่

ผู้สมัครใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยที่มหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
 5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที แม้มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาแล้วก็ตาม

หลักฐานการสมัคร

    •    หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑ -๔ 5 ภาคการศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑ -๔ 6 ภาคการศึกษา หรือ ใบเทียบความรู้ (กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
    •    รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป 
    •    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    •    หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง

 1. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาท (กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา) ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจำนวน 1 ชุด
 2. 
กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
 3. 
ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

การสมัคร Online

 1. กรอกใบสมัคร ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. พิมพ์ใบสมัคร Online 
 3. ผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษาจำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
 4. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

 • ส่งธนาณัติเป็นจำนวนเงิน 550 บาท สำหรับค่าสมัครเข้าศึกษา สั่งจ่ายในนาม
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10245
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
พร้อมแนบที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งชุดระเบียบการ การสมัครเข้าศึกษาให้กับท่านทางไปรษณีย์
 • เมื่อท่านได้รับชุดระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน  ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
 • ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

 1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว หรือ
 3. ได้ คะแนน TOEFL ตั้งแต่  60 (iBT)  หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ SAT 1 (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ Writing รวม 500 คะแนนขึ้นไป) จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 4. ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

 1. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น (สายวิทย์-คณิต)
 3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 4. มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ  X-ray ปอด -ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี -ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ ประจำโรงพยาบาล
 5. มีสุขภาพแข็งแรง
 6. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเรื่องคดีความต่างๆ
 7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ และสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 1. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
 3.  สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สมัครที่ มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 1. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ  ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นจะต้อง ส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้ายภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 4. ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

 1. ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์  
 2. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 4. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป
 5. ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 6. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเท่านั้น เท่านั้น

หมายเหตุ  ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา(Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลดังกล่าวในภายหลัง

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 2. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่  30 คะแนนขึ้นไป
 3. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. หรือ ได้รับคะแนน SAT1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

 


หมายเหตุ :

 1. สำหรับ ผู้ที่มีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาใน คณะนิเทศศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดนตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต แต่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว ต้องสมัครเข้าศึกษาในคณะอื่นๆ ที่มีความสนใจรองลงมา
 2. ผู้สมัครเข้า ศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการเรียนขั้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้ม จะมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน และนำผล ที่ได้ไปจัดวิชาเรียน ในภาคการศึกษาแรกต่อไป การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้ม จะพิจารณาจาก ความรู้พื้นฐาน ของผู้สมัคร ดังนี้

 1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 60 ชั่วโมง และหลักสูตร 120 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตร ขึ้นกับพื้นความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณา จากระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการประเมิน การทดสอบ วัดระดับความรู้พื้นฐาน ทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบกัน
 2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง หลักสูตร 30 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
 3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร
 2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียน หลักสูตรแบบเข้ม วิชาคณิตศาสตร์เพียง 15 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันยื่นใบสมัคร
 3. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ( Writing) รวมกัน 500 คะแนนขึ้นไปสามารถเริ่มเรียน English1 ตอนเปิดเทอมได้

end faq

Loading...
Loading...