Close

ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน

ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน

ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยใช้ชื่อว่า "ทุน 80 ปี บราเดอร์มาร์ติน" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
  • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครขอรับทุนดูที่ เว็บไซต์ทุนการศึกษา

Web link : www.scholarship.au.edu

 

Loading...
Loading...