คณะนิเทศศาสตร์
Close

คณะนิเทศศาสตร์

Albert Laurence School of  Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
Bachelor of Communication Arts (B. Com. Arts)
-สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)
-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media Communication)
-สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการการแสดง (Live Event Creation and Management)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
-สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Generated Imagery)

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งนักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ 145-148 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกตั้งแต่สมัครสอบว่าจะเรียนในสาขาอะไร โดยเฉพาะกลุ่มภาควิชานิเทศศิลป์

แต่สำหรับนักศึกษากลุ่มภาควิชานิเทศศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จะเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆทางนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในแต่ละสาขาวิชานักศึกษาทั้ง 4 สาขาในกลุ่มภาควิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาจะต้อง สามารถประมวลเนื้อหาการเรียน และจะต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ศึกษาจากกรณีศึกษาจริงในตลาด โดยผ่านการเรียนวิชา Workshop เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาควิชานิเทศศิลป์ ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องฝึกงาน (Internship) เป็นเวลา 160 ชั่วโมง โดยได้รับการประเมินผลจากบริษัทผู้ฝึกงานและส่งผลมายังคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อทำการลงวิชาศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) ซึ่งนักศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องจัดการแสดงผลงานในที่สาธารณะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

ก่อนเข้าศึกษา :

สำหรับนักศึกษากลุ่มกลุ่มภาควิชานิเทศศาสตร์ ต้องเรียนปรับพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าเรียนในรายวิชา Intensive Creative Communication เพื่อปรับพื้นฐานของมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อเสริมสร้างความคิด และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน

สำหรับนักศึกษากลุ่มกลุ่มภาควิชานิเทศศิลป์ นักศึกษาทุกคน จะได้เข้าเรียนในรายวิชา Intensive Drawing เพื่อปรับพื้นฐานทางนิเทศศิลป์ โดยเน้นที่การวาดภาพเหมือนเป็นหลัก

เนื่องจากการเรียนในทุกหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์จะประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง ให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ รวมถึงห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย และมากเพียงพอสำหรับการใช้งานของนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จึงมีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญที่ จะประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)

นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้เป็นผู้ที่รักความท้าทายของการแข่งขันใน วงการโฆษณา นักศึกษาจะได้เรียนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนการซื้อสื่อโฆษณา ตลอดจนการประเมินผล เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงาน ในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น Advertising Account Executive, Advertising Copywriter, Advertising Media Planner, Advertising Strategic Planner และ Advertising Production Team เป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้เป็นผู้ที่รักที่จะทำการสื่อสารเพื่อ สร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผน กลยุทธ์ และการปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์การตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น Public Relations Executive, Media Relations, Government Relations, Customer Relations, Strategic Communication Consultant, Corporate Affairs, Public Affairs และ Image Consultant เป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media Communication)

นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้จะเป็นผู้ที่เน้นการปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ ทันสมัย เช่น SLR Digital Camera, Digital Video Camera, Non-linear Editing Station และ Sound Lab เป็นต้น การเรียนการสอนจะเน้นการสร้างสรรค์งานทุกอย่างที่ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น Producer, Film Director, Production Crew และ Web and Interactive Designer เป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการการแสดง (​Live Event Creation and Management)

นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้เป็นผู้ที่รักการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อ ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านนิเทศศาสตร์ เป็นผู้ที่ช่วยสร้างสีสันของการ สื่อสารในเชิงกลยุทธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น เป็นผู้โดดเด่นอยู่เบื้องหน้า เช่น นักแสดง พิธีกร DJ, VJ และผู้ควบคุมการแสดงอยู่เบื้องหลังเช่น Event and Fashion Organizer, Theatre Producer, Script Writer, Costume and Make-up Stylist, Stage/Event Production, Event Coordinator และผู้ออกแบบการแสดง เป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Generated Imagery)

นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภาพยนต์(Film Production) แอนนิเมชั่น (Animation) และการผลิตงานสร้างสรรค์เทคนิคเป็นพิเศษ (Visual Effects) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนต์ แอนนิเมชั่น และการทำเทคนิคพิเศษ ตลอดทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ทันสมัย อาทิเช่น Digital SLR camera, Digital camcorder, Audio Recorder Studio, 3D Software, Compositing and Editing Workstation เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในวงการภาพยนตร์และแอนนิเมชั่นในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น Concept Arts, Character Design, Motion Graphics Design, 3D Modeler, Animator, Compositor, Production Director, VFX Director, Film Director ฯลฯ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)

สาขานี้ มีวิชาเอก (Major Elective)ให้เลือก 2 กลุ่มวิชา คือ การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) และการออกแบบโฆษณา (Advertising Design) ก่อนเข้าศึกษา: ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางศิลปะ 2 ด้าน คือ การวาดแรเงา (Drawing) และการออกแบบเรขศิลป์ (Design) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสอบแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียนวิชา Intensive Drawing เพื่อปรับพื้นฐานทักษะด้านการวาดเส้นแรเงา


กลุ่มวิชาเอก ด้านการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์ของการออกแบบเรขศิลป์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตัวพิมพ์ การอออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์นำทาง และการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ เมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งนักออกแบบเรขศิลป์ที่มีความถนัดเฉพาะด้านตามกลุ่มวิชาที่กล่าวมาทั้งหมดได้


กลุ่มวิชาเอก ด้านการออกแบบโฆษณา (Advertising Design) เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิด กราฟฟิกสำหรับฝึกงานโฆษณา การเขียนข้อความโฆษณา การออกแบบการผลิต การออกแบบการรณรงค์โฆษณา เมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งครีเอทีฟ อาร์ตไดเรคเตอร์ หรือฝ่ายผลิตในบริษัทโฆษณาได้ตามความถนัด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...