คณะวิศวกรรมศาสตร์
Close

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Vincent Mary School of Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Engineering (B. Eng.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

ในประเทศที่พัฒนาแล้วอาชีพวิศวกร เป็นอาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างๆของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิศวกรต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการเข้าด้วยกัน รวมถึงต้องมีการค้นคว้าและวิจัย เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่อาชีพ วิศวกร จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติโดยรวมทั้งแง่ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆทางด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อการให้คณาจารย์และ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือทฤษฎีความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการผลิตผลงานต่างๆทางวิชาการ อาทิเช่น การสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ร่วมเข้าแข่งขัน “Robocup Thailand Championship” การออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง การวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบวางแผนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าร์ เป็นต้น ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

การผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การประยุกต์การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ผนวกกับการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ทันสมัย ซึ่งในหลักสูตรการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานต่างๆ การออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และสถานที่ต่างๆ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงาน ของ ระบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและควบคุม อุปกรณ์ภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์ทางพอร์ทอนุกรมและพอร์ทขนาน การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ การพัฒนา ซอฟท์แวร์ส่งข้อมูลผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย อยู่เสมอ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบและวิเคราะห์ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ วิศวกรออกแบบและจัดการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต วิศวกรออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การต่างๆ วิศวกรวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงานต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronis Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้วยระบบ Computer และระบบ Electronics รวมถึงการประยุกต์ใช้ Sensors ประเภท ต่างๆ เพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กรชั้นนำได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบ และควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานด้านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการผลิตโดยอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกล Electronics และระบบ Computer เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ( Aeronautic Engineering)

ดูข้อมูลได้ที่นี่

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...