ทำไมต้องเรียนเอแบค

ทำไมต้องเรียนที่เอแบค?

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

 

  • เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวที่มี หลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มากกว่า 100 สาขาวิชา
  • เป็นสังคมนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาชาว
    ต่างชาติมากกว่า 3,000 คน จากกว่า 140 ประเทศ จากนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน รวมทั้ง คณาจารย์ชาวต่างชาติ กว่า 400 คน จากกว่า 40 ประเทศ จากจำนวน 1,229 คน
  • มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบันทั่วโลก
  • นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆในภาคพื้นยุโรป
  •  จากผลสำรวจทุกปี บัณฑิตของเอแบคที่สำเร็จการศึกษา มีฐานเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นสูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาในไทยทั่วไป
  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัย Harvard, สถาบัน MIT, มหาวิทยาลัย Stanford, มหาวิทยาลัย Oxford, มหาวิทยาลัย Yale และมหาวิทยาลัย Cornell เป็นต้น
  • จากผลการสำรวจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 90,000 คน พบว่าส่วนใหญ่สามารถก่อตั้งบริษัทและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง (Entrepreneur) รวมทั้งอยู่ในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงในฐานะบุคลากรมืออาชีพ ในสาขาอาชีพที่หลากหลายทั่วโลก

 

การยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

การยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
- 1 ใน 8 สถานศึกษาในประเทศที่ชนะเลิศการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2007 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติ (Founding Member of the Internet Society)
- เป็นที่ตั้งสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติของประเทศไทย (Thailand Chapter of the Internet Society)
- เป็นที่ตั้งสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand Chapter of the Computer Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)
- เป็นที่ตั้งสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติของประเทศไทย (Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery, ACM)
- เป็นผู้แทนของ Cisco Networking Academy แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
- เป็นสมาชิกสมาคมสโลน (Member of Sloan Consortium) ที่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของโลกที่เปิดสอนหลักสูตร eLearning Methodology ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
- เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่สร้างมหาวิทยาลัยเสมือนจริงบนโลกอินเทอร์เน็ต (U-town)
3. ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)
- เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว ใน 9 สถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ติด Top 100 ของเอเชีย และติด Top 10 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน
(ปี 2007 และ ปี 2008) เป็นตีพิมพ์ออนไลน์ และจากจำนวนเอกสารอ้างอิงข้อมูลที่เผยแพร่จากมหาวิทยาลัยกว่า 17,000 แห่งทั่วโลก โดยอ้างอิงผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info
-เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว ที่ติด Top 10 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมในไทยในปี 2013 จากเว็บไซต์ 4ICU.org
4. ด้านการบริการทางการศึกษา (Education Service Provider)
- ได้รับรางวัลคุณภาพ “Prime Minister’s Export Award” ด้านผู้ให้บริการด้านการศึกษาดีเด่น ในปี 2001 และ ปี 2008 ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
- ได้รับรางวัล Thailand Trust Mark (TTM) สัญญาลักษณ์คุณภาพสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกในปี 2012 ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเอกชนที่น่าเชื่อถือ 3 ปีซ้อน รางวัล Trusted Brand Gold Award (2011/2012/2013) จากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประเทศไทย
5. ด้านการบริการสังคม (Social Service Provider)
- สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลเป็นผู้ให้บริการข้อมูลระบบสืบฐานข้อมูลออนไลน์ มียอดผู้เข้าใช้บริการสูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ 10 ของโลกในปี 2013 จาก Emerald
- มีสำนักวิจัยเอแบค โพลล์ (ABAC Poll) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1996 โดยเป็นที่ยอมรับและให้ความเชื่อถือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2009 ได้รับรางวัลผลวิจัยระดับโลก The Best Conference paper ชื่อรางวัลเนลสัน อวอร์ด ( The Elizabeth H. Nelson Prize ) ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากกว่า 2,000 เรื่อง
- ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 (24th Universiade Bangkok 2007) และการแข่งขันโต้วาทีมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 28 (World Universities Debating Championship 2007) เป็นต้น

 

Loading...
Loading...