Học bổng

Học bổng cho thành tích học tập

Đối với những sinh viên đang theo học tại trường, nếu đã hoàn thành 50 tín chỉ và duy trì điểm GPA ở mức 3.85, sẽ có thể dành được học bổng toàn phần. Sinh viên vẫn phải trả một số lệ phí học tập cố định, nhưng học phí sẽ được trường chi trả đầy đủ. Các loại học bổng khác có thể được tìm kiếm thông qua liên hệ của cá nhân hoặc doanh nghiệp, thông qua các nguồn lực của chính phủ, các quỹ công cộng hoặc cá nhân.

Loading...
Loading...